Polymers and Condensed Matter Physics Group

Grp Pic

Back row left to right: Xiaoguang Peng,  Astrid Torres, Gregory B. McKenna, Zhiyuan Qian, Xiguang Li, Yanfei Li, Qi Li
First row left to right: Nabila Sahmim, Jing Zhao, Meiyu Zhai, Hd.Yoon, Xiaojun Di