Texas Tech University

Dr. Carol L. Korzeniewski's Research Group

Dr. Hase Group Photo 2014


(Left to Right): Dr. Carol Korzeniewski, Dr. Cenk Gumeci, Pei Zhang, Shahrima Maharubin, Rachel Behrens, Shu Zheng, Ting Zhang

Research Associates

Graduate Students

Undergraduate Students

  • Shu Zheng