Texas Tech University

Vitaliy Skorodziyevskiy

PhD Student
Management

Email: vitaliy.skorodziyevskiy@ttu.edu

Phone: 806.834.1495

Room Number: E359

Education: 
MS, West Texas A&M University; BBA, Karaganda Politechnical College

CV

Vitaliy Skorodziyevskiy