Texas Tech University

Members

Principal Investigator

Gregory B. McKenna

Current Graduate Students

Sourya Banik

Aric Denton

Dejie Kong

Sixue Cheng

Amer Banna

Satish Mangalara

Dongjie Chen

James Tata

Shuang Jin

Past visitors

Chuanhua Lou

Davide Pierlenoi

Patricia Mendoza

Alumni

Zachary Fondren

Qi (Ricky) Li

Zhiyuan Qian

Astrid Torres

Meiyu Zhai

Jing Zhao

Xiaoguang Peng

Yanfei Li

Xiguang Li

Yoon Heedong

Mataz Alcoutlabi

Lameck Banda

Kipchirchir Andrew Boit

Kirthi Deshpande

Xiaojun Di

Anny Flory

Miao Hu

Dinghai Huang

Stephen Hutcheson

Teslam Ishola

Taskin Karim

Shankar Kollengodu-Subramanian

Paul O'Connell

Qian Qin

Nabila Shamim

Xiangfu Shi

Changping Sui

Jian Wang

Jinhua Wang

K Z Win

Ben Xu

Shanhong Xu

Yong Zheng

Polymers and Condensed Matter Physics Group