Texas Tech University

Australia

Semester Programs

Melbourne - Australia

Study abroad this semester at La Trobe University in Melbourne, Australia

Newcastle - Australia

Study abroad this semester at the University of Newcastle in Newcastle, Australia

Sydney - Australia

Study abroad this semester at the University of New South Wales in Sydney, Australia

Study abroad this semester at the University of Sydney in Sydney, Australia